Portfolio

Kompositör av elektroakustisk musik, upplevelsedesigner, kodhantverkare och docent i datavetenskap med forskning inom interaktionsdesign.

.

Composer of electroacoustic music, experience designer, code artisan, and associate professor in computer science focusing interaction design.

GLÄNTAN

#LINDUO
#interaktiv #installation
2018

GLADE

#LINDUO
#interactiv #installation
2018


GLÄNTAN är en interaktiv postdigital ljud- och ljusinstallation som utforskar vår relation till skogen. I den nordiska folktron är skogen hem för övernaturliga väsen och i dagens post-kristna Sverige ett andligt rum. Samtidigt är den svenska skogen odlad, där tronar en monokultur med samma art och ålder som skördas industriellt med ogästvänliga kalhyggen.


GLÄNTAN väcker till eftertanke kring den levande skogen genom att visualisera trädens kommunikation. Interaktiva noder reagerar på närvaro av besökare genom att spela ljudkorn och ljusimpulser. GLÄNTAN är skapad tillsammans med Anna Berglind, verket visas i Skogen utanför Skinnskatteberg i Västmanland 30 september kl 20:00 till 27 oktober 2018.


The GLADE is an interactive post-digital sound and light installation that explores our relation to the forest. In the Nordic folklore, the forest is home to supernatural creatures. In today's post-Christian Sweden the forest is a spiritual space. However, the Swedish forest is cultivated, where there is a monoculture of the same species and age that is harvested industrially with hostile clearings.


The GLADE evokes reflection on the living forest by visualising trees' communication. Interactive nodes respond to the presence of visitors by playing audio grains and light impulses. The GLADE is created together with Anna Berglind, the work is displayed in the forest outside Skinnskatteberg in the county of Västmanland from September 30 at 8 PM to October 27, 2018.

Mental Landscapes

#utställning
#musik
2018

Mental Landscapes är ett komponerat sammandrag av Det svarta, blå och röda kapitlen till Fanny Ollas installation Mental Landscapes vid Konstfacks vårutställning Master / CRAFT! – Ceramics and Glass.


Det svarta kapitlet handlar om, rädsla, ångest och mörker, om att dölja och stänga in alla känslor i skåp och lådor, om att ha hemligheter och om vad ingen någonsin får se. Det blå kapitlet handlar om längtan, ensamhet och vemod. Det röda kapitlet handlar om ytlighet, självmedvetenhet, perfektion och krav men också skam, om att dölja sina brister och "sopa något under mattan".

Mental Landscapes

#exhibition
#musik
2018

Mental Landscapes is a composition excerpt of the Black, Blue, and Red Chapters for Fanny Olla's installation Mental Landscapes at Konstfack's spring exhibition Master / CRAFT! - Ceramics and Glass.


The Black Chapter is about, fear, anxiety and darkness; to hide and shut out all feelings of cupboards and drawers; to have secrets, and what nobody ever gets to see. The Blue Chapter is all about longing, loneliness and sadness. The Red Chapter is all about superficiality, self-awareness, perfection, and demands, but also shame, to hide your shortcomings, and "sweep under the carpet".

The Seventh Year Control

#musik
#live
2018

Liveinspelning från ljudOljud-festivalen vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm april 2018.

Mattias Gunnari – tenor
Ebba Broström – cello
Laura Michelin – flöjt

The Seventh Year Control

#musik
#live
2018

Live recording from the ljudOljud festival at the Royal Academy of Music in Stockholm in April 2018.

Mattias Gunnari – tenor
Ebba Broström – cello
Laura Michelin – flute

Buchla EDM-etyd

#music
2018

Huldran och hygget

#LINDUO
#workshop
#utställning
#musik
2017/2018

På en satellitbild av Sverige tagen på den mörka delen av dygnet, syns ljuset från ett antal upplysta städer där resten av Sveriges yta är mörkt. Men vad skulle hända om vi bytte plats på mörker och ljus? Om vi flyttade en del av landsbygdens mörker in till den plats där det är som mest upplyst och en del av storstadens ljus ut på landsbygden?

I projektet Huldran och Hygget riktas ljuset mot skogen, eller rättare sagt den plats där det en gång funnits skog.

Processen började med en workshop där deltagare bjöds in till samtal på ett kalhygge i närheten av Rejmyre. Resultatet visades i form av en installation bestående av video, glas och trä av Anna Berglind samt ett ljudverk komponerat av Rikard Vilhelm Lindell. Ett verk där skogen tagit sig in i Rejmyreglasbruks lokaler och projicerat sina avtryck genom glas, ljus, film och musik. Projektet var ett samarbete med Rejmyre Art Lab.

The Lady of the Woods and the Clearing

#LINDUO
#workshop
#exhibition
#music
2017/2018

On a satellite image of Sweden taken during the night, the light is visible from a number of illuminated cities whereas the rest of Sweden is dark. What would happen if we exchanged place of darkness and light? If we moved a part of rural darkness into the place where it is most enlightened, and some of the big city lights out in the countryside?

In the project The Lady of the Woods and the Clearing the light is directed towards the forest, or rather the place where forest once existed.

The process began in a workshop with participants invited to a conversation on a clearing near Rejmyre. The workshop resulted in an installation of video, glass and wood by Anna Berglind and a soundwork composed by Rikard Vilhelm Lindell. In this work the forest has entered Rejmyreglas premises and projected its impressions through glass, light, film and music. The project was a collaboration with Rejmyre Art Lab.

2017

Locrian

#music
2018

This track is based around a locrian scale arpeggio. Photo by Hannes Häfele

Vågor

#LINDUO
#musik
#utställning
2017

Havet både förbinder och delar. Vi färdas och fraktas över havet, men havet är nyckfullt och varje resa är en risk. Ett stilla hav kan förvandlas till ett vredgat och hungrigt väsen som inte låter sig blidkas eller trotsas. Vilken lättnad att få kliva iland. Jag överlevde.

Vågor var en del av utställningen Wish I was here av Anna Berglind.

Waves

#LINDUO
#music
#exhibition
2017

The sea both connects and divides. We travel and ship across the sea, but the sea is treacherous and every journey is a risk. A calm sea can turn into an angry and hungry creature that does not make sense or doe not tolerate defiance. What a relief to to step ashore. I survived.

Waves was a part of the exhibition Wish I was here by Anna Berglind.

Kritisk digitalism

#musik
#forksning
2017

Kritisk digitalism bygger på idén om förkroppsligad interaktion och förstärkt framträdande med hjälp av biometriska signaler. Vi behöver vara kritiska inför digitalisering och avhumanisering av tjänstesektor, handel och industri. I en helt digital värld behöver vi inte kroppar.

I post-digital konst och förkroppsligad interaktion utforskar vi samspelet mellan det analoga och digitala, mellan kroppen och maskinen. Utgångspunkten är Maurice Merleau-Pontys fenomenologiska ansats till förkroppsligad perception.

För verket Kritisk digitalism användes muskel-signalens amplitud med EMG för att påverka kornstorleken hos granulärsyntes i live-samplad akustisk och analoga musik. Kritisk digitalism uruppfördes vid Expectrum i Västerås december 2016 och framfördes av flöjtisten Margaret Lancaster vid konsertprogrammet för New Interfaces for Musical Expressions vid Aalborgs universitet i Köpenhamn under Maj 2017.

Projektet använder Processing Beads ljudsyntesbibliotek för digital signalbehandling och musikprogrammering. Beads granulärsyntes används för att manipulera tidsdomän i tids-frekvensutrymmet för en signal. MyoWare Muscle Sensor är ansluten till en Arduino-mikrokontroller som programmeras via Processing. Ljudet från den akustiska tvärflöjten och analog synthesizer (Moog Mother 32) återförs med stammande staccato likt en gammal nålskrivare. Staccatot lugnas bara något vid hög muskelspänning.

I projektet undersökte vi också EMG-signalers akustiska värde. Hur kan vi använda kroppen som ett elektroakustiskt instrument? Här utforskade jag tillsammans med dansaren Amanda Bladh olika musikaliska och dansanta uttryck genom improvisation där samspelet mellan kroppens elektriska aura och teknikens vågfält utgör ett förnimbart men icke synligt spänningsfält som är fyllt av uttrycksmöjligheter.

Projektet har också resulterat i ett par publikationer

Critical Digitalism

#music
#research
2017

Critical Digitalism is based on the idea of embodied interaction and augmented performance using biometric signals. We need to be critical of the digitisation and dehumanisation of service sector, trade, and industry. In a completely digital world, we do not need bodies.

In post-digital art and tangible embodied interaction we explore the interaction between the analogue and the digital, between the body and the machine. The starting point is Maurice Merleau-Ponty's phenomenological approach to body perception.

For the piece Critical Digitalism, I use muscle signal EMG amplitude to affect the grain size of granular synthesis in a live sampling, acoustic, and analog music. Critical Digitalism was performed at Expectrum in Västerås in December 2016 and performed by the fluteist Margaret Lancaster at the concert program of New Interfaces for Musical Expressions conference at Aalborg University in Copenhagen in May 2017.

The project uses Processing Beads audio signal processing library for audio processing and music programming. Beads granular synthesis is used to manipulate the time domain of the time-frequency space for a signal. The MyoWare Muscle Sensor is connected to an Arduino micro-controller programmed via Processing. The sound of the acoustic crossover and an analogue synthesizer (Moog Mother 32) is returned with staccato like an old pin printer. The staccato only calms at high muscle tension.

In the project we also examined the acoustic value of EMG signals. How can we use the body as an electroacoustic instrument? Here, together with dancer Amanda Bladh, I explored various musical and dance expressions through improvisation, where the interaction between the body's electrical aura and the wave of technology represents an imaginable but unspeakable field of excitement filled with expression possibilities.

R. Lindell and T. Kumlin, “Augmented embodied performance – extended artistic room, enacted teacher, and humanisation of technology,” in Proceedings of the international conference on new interfaces for musical expression, Copenhagen, Denmark, 2017, p. 77–82.

R. Lindell and T. Kumlin, "Biosignal Augmented Embodied Performance," in Proceedings of the 12th International Audio Mostly Conference on Augmented and Participatory Sound and Music Experiences (AM '17). ACM, New York, NY, USA, Article 19, 7 pages.

Epilogue

#music
2017

This track began as a background for the ending of a commercial for the c3n loops iOS music app. But, the Epilogue had a life of its own and wanted to become something more. I have found that the MakeNoise 0-coast can generate voice(ish) sounding waveforms that were suitable for the melody of the Epilogue. Photo by Hannes Häfele

Epilogue Club Remix

#music
2017

The Epilogue piece felt like a club track without the beat. I began adding tracks of percussion, arpeggio melodies, and beat. There is also a track with an experimental body synth using EMG muscle signals to create the sound. The body synth was performed by the dancer Amanda Bladh. Photo by Hannes Häfele